Overslaan naar hoofdinhoud

Garantieverklaring

1.

SKAN HOLZ SKAN HOLZ SKAN HOLZ SKAN HOLZEurope GmbH (hierna: ) verleent de koper, voor zover de koper een consument is in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), een duurzaamheidsgarantie van 5 jaar voor particulier gebruik op het in Duitsland of in Oostenrijk bij een erkende handelaar gekochte product, vanaf de datum van verkoop van het product aan de koper onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de verdere vereisten.

Op deze garantiebelofte is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover dit niet in strijd is met dwingend nationaal Oostenrijks recht.

2.

2.1 De garantiebelofte geldt uitsluitend voor houten onderdelen en

SKAN HOLZ- op gebreken die zich voordoen als materiële gebreken van het hout ondanks de juiste zorg door de koper op basis van de bij het product gevoegde onderhoudsinstructies;

SKAN HOLZ- voor ontwerpgerelateerde defecten die zich voordoen als materiaal- of fabricagefouten in het product ondanks een correcte installatie door de koper in overeenstemming met de bij het product gevoegde montagehandleiding;

SKAN HOLZ- aan gebreken in de stabiliteit van het product die, ondanks een correcte montage door de koper volgens de

SKAN HOLZDe bij het product gevoegde installatievoorschriften en de daarin beschreven randvoorwaarden moeten in acht worden genomen.

Een goede fundering van een goede fundering als materiaal- of fabricagefout in het product.

optreden.

SKAN HOLZ SKAN HOLZ SKAN HOLZ Indien zich binnen de garantieperiode van 5 jaar eerder beschreven gebreken voordoen, zal het product naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk worden vervangen of gerepareerd door het leveren van vervangende onderdelen. heeft het recht de garantieclaims van de koper door derden te laten vervullen.

Uit deze garantie vloeien geen verdere aanspraken voort. In het bijzonder verleent de garantie geen aansprakelijkheid voor gevolgschade en kosten van de koper of derden.

SKAN HOLZ wijst erop dat hout een bouwmateriaal is dat van nature reageert op klimaatveranderingen. Afhankelijk van de milieuomstandigheden kan dit leiden tot - meestal slechts tijdelijke - structurele veranderingen in het hout. Dergelijke veranderingen, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een lichte aantasting van de vlakheid en dichtheid (vooral bij houten deuren of ramen), worden over het algemeen niet beschouwd als een gebrek in de zin van deze garantie. Eigenschappen van het hout zoals bv. natuurlijk zwel- en krimpgedrag bij het opnemen of afstaan van vocht, lichte verdraaiing enz. worden niet als gebreken beschouwd. Ook natuurlijke zwelling en krimp bij het opnemen of afgeven van vocht, lichte tordering en scheurvorming, scheuren in droog hout en kopse kanten, natuurlijke nerven en knoesten, harsinsijpeling, lichte oneffenheden in het hout, boomkanten, zetting en golving, maatnauwkeurigheid, veranderingen in doorsnede, technisch veroorzaakte bewerkingssporen zoals schaafplekken, verkleuringen of uitgescheurde zaagkanten, die door de verschillende eigenschappen van het ruwe hout, maar ook door voorgeschreven rolstempels kunnen ontstaan, worden in het algemeen niet als gebreken in de zin van deze garantie beschouwd.

2.2 In de volgende gevallen is garantieaansprakelijkheid uitgesloten:

SKAN HOLZ- De koper is verplicht het product vóór de montage op volledigheid van de afzonderlijke onderdelen en herkenbare gebreken te controleren. SKAN HOLZ De garantieaansprakelijkheid geldt niet voor dergelijke gebreken die berusten op het feit dat de koper bij de montage onderdelen van het product gebruikt die herkenbaar defect of beschadigd zijn;

SKAN HOLZ- voor dergelijke gebreken die gebaseerd zijn op het feit dat de koper het product assembleert ondanks de onvolledigheid van de afzonderlijke onderdelen;

SKAN HOLZ- voor gebreken die te wijten zijn aan opslag en/of vervoer van het product;

SKAN HOLZ- voor gebreken die te wijten zijn aan het feit dat de koper de bij het product gevoegde onderhoudsvoorschriften niet in acht neemt, met name niet regelmatig de nodige beschermlagen aanbrengt of de draadstangen (bij blokhutten) controleert.

presteert;

- voor dergelijke gebreken die te wijten zijn aan montagefouten of aan wijzigingen die de koper aan de kit heeft aangebracht (zoals toevoegingen of veranderingen aan de kit).

conversies);

SKAN HOLZ SKAN HOLZ- in geval van oneigenlijk gebruik van het product (het product is met name alleen bedoeld voor privégebruik).

bedoeld gebruik);

- Schade veroorzaakt door gebreken in de gebruikte ondergrond, bijvoorbeeld vochtophoping in het hout door onvoldoende fundering;

- Schade als gevolg van gebreken in onjuiste fundering of verankering;

- Schade door sneeuwbelasting indien de koper een kit gebruikt die niet het voor de bouwplaats voorgeschreven draagvermogen voor sneeuwbelasting heeft;

- normale slijtage;

- Gebreken veroorzaakt door overmacht (bv. blikseminslag, hagelbui, storm met windkracht 7 of meer, onvoldoende, buitensporige

sneeuwbelasting, daklawines), mechanische impact, bouwvocht of overeenkomstige omstandigheden.

2.3 De wettelijke productaansprakelijkheids- en garantierechten blijven door deze garantie onaangetast en bestaan onafhankelijk van de garantieclaim.

3.

SKAN HOLZ Garantieclaims moeten onmiddellijk (uiterlijk binnen 7 dagen) na het optreden van het defect schriftelijk (e-mail of fax is voldoende) worden ingediend bij , onder bijvoeging van een kopie van de aankoopbon met de aankoopdatum en de bij de kit gevoegde artikellijst. De klachten moeten worden gericht aan:

SKAN HOLZ © Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf - www.skanholz.com - E-mail:info@skanholz.com


Status 01/14