Overslaan naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

 

1. algemeen, geldigheid

(1) Deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten (hierna: "Koper"). De AV zijn alleen van toepassing als de koper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is.

(2) De AV gelden in het bijzonder voor overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen (hierna ook: "goederen"), ongeacht of wij de goederen zelf produceren of van leveranciers betrekken (§§ 433, 651 BGB). De AV in hun respectievelijke versie gelden ook als raamovereenkomst voor toekomstige overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen met dezelfde koper, zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen.

(3) Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden alleen onderdeel van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de levering aan de koper zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van de algemene voorwaarden van de koper. Individuele afspraken met de koper in individuele gevallen hebben in elk geval voorrang op deze AV. Een schriftelijk contract of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke afspraken.

(4) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die de koper na het afsluiten van het contract aan ons moet doen (bijv. het stellen van termijnen, kennisgeving van gebreken, verklaring van terugtrekking of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan om van kracht te zijn.

(5) Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben alleen een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze in deze AV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

 

2 Sluiting van het contract, offertes, montage

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer wij de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - hebben verstrekt waarop wij ons eigendomsrechten en auteursrechten voorbehouden. De bestelling van de goederen door de koper geldt als bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, hebben wij het recht om dit contractuele aanbod binnen vier weken na ontvangst door ons te accepteren. Aanvaarding kan schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper worden verklaard.

(2) Indien de koper een montage wenst, treden wij uitsluitend op als tussenpersoon.

 

3. leveringstermijn en vertraging in de levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons aangegeven bij aanvaarding van de bestelling.

(2) Wanneer wij bindende leveringstermijnen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst) niet kunnen nakomen, stellen wij de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen hem tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn mee. Als de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; wij betalen de eventueel reeds door de koper betaalde tegenprestatie onmiddellijk terug. Als niet beschikbaar zijn van de dienst in deze zin geldt in het bijzonder het niet op tijd leveren door onze leverancier als wij een congruente afdekkingstransactie hebben afgesloten. Onze wettelijke rechten op ontbinding en opzegging en de wettelijke bepalingen over de uitvoering van het contract in het geval van een uitsluiting van de verplichting tot uitvoering blijven onaangetast. De rechten van de koper op ontbinding en beëindiging volgens artikel 8 van deze AV blijven eveneens onaangetast.

(3) Het optreden van onze leveringsvertraging wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In elk geval is echter een aanmaning door de koper vereist. Indien wij met de levering in gebreke blijven, kan de koper een forfaitaire schadevergoeding eisen voor de door de vertraging veroorzaakte schade. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) voor elke volledige kalenderweek van de vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om te bewijzen dat de koper helemaal geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het voornoemde forfaitaire bedrag.

 

4 Levering, risico-overgang, aanvaarding, gebrek aan aanvaarding

(1) De levering gebeurt af magazijn, dat ook de plaats van uitvoering is. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering). Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht om het type verzending (in het bijzonder transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging over op de koper. In het geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen evenals het risico van vertraging echter over op de koper bij levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien acceptatie is overeengekomen, is dit bepalend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake aanneming van werk en diensten mutatis mutandis ook van toepassing op een overeengekomen aanvaarding. De overhandiging of aanvaarding geldt als gelijkwaardig als de koper in gebreke blijft met de aanvaarding.

(2) Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, niet meewerkt of onze levering vertraagt om andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen voor de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor berekenen wij een forfaitaire schadevergoeding per kalenderdag van 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde), maar niet meer dan in totaal 5% van de leveringswaarde van de vertraagde goederen, te beginnen met de leveringstermijn of - bij gebrek aan een leveringstermijn - met de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending.

Het bewijs van hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van bijkomende kosten, redelijke schadevergoeding, opzegging) blijven onaangetast; het forfaitaire bedrag wordt echter verrekend met verdere geldvorderingen. De koper heeft het recht om te bewijzen dat wij helemaal geen schade of slechts aanzienlijk minder schade dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag hebben geleden.

 

5. prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders overeengekomen, gelden onze prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht zijn, af magazijn, plus btw.

(2) Alle douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn voor rekening van de koper. Transportverpakkingen en alle andere verpakkingen volgens de verpakkingsverordening nemen we niet terug; deze worden eigendom van de koper.

(3) Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs onmiddellijk verschuldigd als vooruitbetaling bij het afsluiten van het contract. Als er een vooruitbetaling of een aanbetaling is overeengekomen, begint de leveringstermijn pas als het geld op onze rekening is ontvangen.

(4) Als er een betalingstermijn is overeengekomen, wordt de koopprijs verhoogd met een rente van acht procentpunten boven de basisrentevoet tijdens de periode van verzuim. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door verzuim te vorderen. Onze aanspraak op de wettelijke rente (§ 353 HGB) blijft onaangetast. De koper heeft alleen recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij gebreken in de levering blijft § 7 lid 4 onaangetast.

 

6. eigendomsvoorbehoud

(1) We behouden het eigendom van de verkochte goederen totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie (gewaarborgde vorderingen) volledig zijn betaald.

(2) De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen noch aan derden verpand noch als zekerheid afgestaan worden. Indien en voor zover derden beslag leggen op de ons toebehorende goederen, dient de koper ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht als afzonderlijke vorderingen van ons in een rekening-courant zijn opgenomen en het saldo wordt opgemaakt en erkend.

(3) Bij gedrag van de koper in strijd met het contract, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht ons volgens de wettelijke bepalingen uit het contract terug te trekken en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud en de terugtrekking terug te eisen. Wanneer de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden wanneer wij de koper vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of wanneer het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.

(4) De besteller zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kosteloos voor ons opslaan en tegen de gebruikelijke risico's in de gebruikelijke omvang verzekeren. De koper cedeert hierbij aan ons zijn aanspraken op schadevergoeding, waarop hij uit hoofde van de hiervoor genoemde schade jegens verzekeringsmaatschappijen of schadevergoedingsplichtige personen aanspraak kan maken, ter hoogte van de factuurwaarde, die wij hierbij overnemen.

(5) De Koper is gemachtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen en/of te verwerken in de normale gang van zaken, maar alleen met inachtneming van de volgende bepalingen:

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen tegen hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) De koper draagt hierbij aan ons tot zekerheid de vorderingen over tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product in zijn geheel of ter hoogte van ons eventuele mede-eigendomsaandeel volgens de bovenstaande alinea. Wij aanvaarden de overdracht. De in alinea 2 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook met betrekking tot de overgedragen vorderingen.

(c) De koper blijft gemachtigd om de vordering naast ons te innen. Wij verplichten ons om de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, niet in gebreke is met de betaling, er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend en er geen andere tekortkomingen zijn in zijn vermogen om te betalen. Indien dit wel het geval is, kunnen wij eisen dat de koper ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht.

(d) Als de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, geven we op verzoek van de koper zekerheden van onze keuze vrij.

 

7. vorderingen wegens gebreken van de koper

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel, tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onaangetast in geval van definitieve levering van de goederen aan een consument (verhaal van de leverancier volgens §§ 478, 479 BGB).

(2) De aanspraken van de koper op gebreken veronderstellen dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplicht (§§ 377, 381 HGB). Indien tijdens de inspectie of daarna een gebrek aan het licht komt, moeten wij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld. De kennisgeving wordt geacht onverwijld te zijn gedaan als deze binnen twee weken plaatsvindt, waarbij tijdige verzending van de kennisgeving voldoende is om aan de termijn te voldoen. Ongeacht deze controle- en meldingsplicht dient de koper duidelijke gebreken (inclusief foutieve en te korte leveringen) binnen twee weken na levering schriftelijk te melden, waarbij tijdige verzending van de melding eveneens volstaat om de termijn in acht te nemen. Indien de koper de goederen niet naar behoren inspecteert en/of gebreken niet meldt, is onze aansprakelijkheid voor het niet gemelde gebrek uitgesloten.

(3) Als het geleverde artikel gebrekkig is, kan de besteller in eerste instantie naar onze keuze het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of de levering van een artikel zonder gebreken (vervangende levering) als nakoming achteraf eisen.

(4) Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de koper. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden.

(5) De koper dient ons de voor de nakoming achteraf vereiste tijd en gelegenheid te geven, in het bijzonder om de gereclameerde goederen ter controle te overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de besteller de gebrekkige zaak volgens de wettelijke bepalingen aan ons te retourneren. Wij dragen de kosten die nodig zijn voor het onderzoek en de nakoming achteraf als er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Als een verzoek van de koper om een gebrek te verhelpen echter onterecht blijkt te zijn, kunnen wij van de koper vergoeding van de gemaakte kosten eisen.

(6) Indien de nakoming is mislukt of een door de koper voor de nakoming te stellen redelijke termijn zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper van het koopcontract terugtreden of de koopprijs verminderen. In het geval van een onbeduidend gebrek is er echter geen recht op herroeping.

(7) Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven bestaan alleen in overeenstemming met sectie 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

 

8. andere aansprakelijkheid

(1) Voor zover uit deze AV, met inbegrip van de volgende bepalingen, niets anders voortvloeit, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

(2) Wij zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn we alleen aansprakelijk voor

a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

b) voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. De uit deze clausule voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben verondersteld. Hetzelfde geldt voor claims van de koper volgens de productaansprakelijkheidswet.

 

9. verjaringstermijn

In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken een jaar vanaf de levering. De bijzondere wettelijke bepalingen voor zakelijke aanspraken bij afstand van goederen door derden (§ 438 lid 1 nr. 1 BGB), bij bedrieglijk opzet van de verkoper (§ 438 lid 3 BGB) en voor regresaanspraken van de leverancier bij de eindlevering aan een consument (§ 479 BGB) blijven onaangetast. De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de koper op basis van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. De verjaringstermijnen van de productaansprakelijkheidswet blijven in elk geval onaangetast. Voor het overige gelden de wettelijke verjaringstermijnen uitsluitend voor schadeclaims van de koper volgens artikel 8.

 

10 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de Koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De voorwaarden en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud volgens artikel 6 zijn echter onderworpen aan het recht van de respectieve locatie van de zaak, voor zover de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht ontoelaatbaar of ineffectief is. De exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is Hamburg. Wij hebben echter ook het recht om een vordering in te stellen bij de algemene bevoegde rechtbank van de koper.

 

 

 

Bendestorf, vanaf januari 2010