Přeskočit na hlavní obsah

Prohlášení o záruce

1.

SKAN HOLZ Europe GmbH (dále jen: SKAN HOLZ) poskytuje kupujícímu, pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB (německého občanského zákoníku), záruku na životnost výrobku SKAN HOLZ zakoupeného v Německu nebo v Rakousku u autorizovaného prodejce v délce 5 let pro soukromé použití, počínaje dnem prodeje výrobku SKAN HOLZ kupujícímu, a to za následujících podmínek a při splnění dalších požadavků.

Tento záruční slib se řídí výhradně německým právem, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud to není v rozporu se závazným rakouským právem.

2.

2.1 Záruka se vztahuje výhradně na dřevěné díly a

- na vady, které se vyskytnou jako vady materiálu dřeva i přes řádnou péči kupujícího na základě pokynů k péči přiložených k výrobku SKAN HOLZ;

- na konstrukční vady, které se vyskytnou jako vady materiálu nebo výrobní vady výrobku navzdory správné instalaci kupujícím v souladu s montážním návodem přiloženým k výrobku SKAN HOLZ;

- na vady ve stabilitě výrobku SKAN HOLZ, které i přes řádnou montáž ze strany kupujícího v souladu se smlouvou

Je třeba dodržovat pokyny k instalaci přiložené k výrobku SKAN HOLZ a dodržovat v nich popsané předpoklady.

Správný základ správného základu jako vada materiálu nebo výrobní vada výrobku.

se vyskytují.

Pokud se v záruční době 5 let vyskytnou dříve popsané závady, SKAN HOLZ podle vlastního uvážení vymění nebo opraví výrobek SKAN HOLZ buď celý, nebo jeho část dodáním náhradních dílů. SKAN HOLZ je oprávněn nechat si plnit záruční nároky kupujícího třetími stranami.

Z této záruky nevyplývají žádné další nároky. Záruka zejména neposkytuje žádnou odpovědnost za následné škody a výdaje kupujícího nebo třetích stran.

SKAN HOLZ upozorňuje, že dřevo je stavební materiál, který přirozeně reaguje na klimatické změny. V závislosti na podmínkách prostředí může dojít k - obvykle pouze dočasným - strukturálním změnám dřeva. Takové změny, které mohou vést např. k mírnému zhoršení splachovatelnosti a těsnosti (zejména v případě dřevěných dveří nebo oken), se obecně nepovažují za vadu ve smyslu této záruky. Vlastnosti dřeva, jako je např. přirozené bobtnání a smršťování při nasávání nebo uvolňování vlhkosti, mírné kroucení apod. se nepovažují za vady. Za vady ve smyslu této záruky se obecně nepovažuje ani přirozené bobtnání a smršťování při nasávání nebo uvolňování vlhkosti, mírné kroucení a praskání, praskliny v suchém dřevě a na koncích dřeva, přirozená kresba a suky, prosakování pryskyřice, mírné nerovnosti dřeva, hrany stromů, sedání a vzdouvání, rozměrová přesnost, změny v průřezu, technicky vyvolané stopy po opracování, jako jsou rázy po hoblování, změna barvy nebo vytržené hrany řezu, které se mohou vyskytnout v důsledku různých vlastností surového dřeva, ale také předepsané válečkové raznice.

2.2 Záruční odpovědnost je vyloučena v následujících případech:

- Kupující je povinen před montáží zkontrolovat SKAN HOLZ výrobek z hlediska úplnosti jednotlivých dílů a rozpoznatelných vad. Záruční odpovědnost se nevztahuje na takové vady, které spočívají v tom, že kupující při montáži použije součásti výrobku SKAN HOLZ, které jsou rozpoznatelně vadné nebo poškozené;

- za takové vady, které spočívají v tom, že kupující sestaví výrobek SKAN HOLZ i přes nekompletnost jednotlivých dílů;

- za takové vady, které jsou způsobeny skladováním a/nebo přepravou výrobku SKAN HOLZ;

- za takové vady, které jsou způsobeny tím, že kupující nedodržuje pokyny k údržbě přiložené k výrobku SKAN HOLZ, zejména pravidelně nenanáší potřebné ochranné nátěry nebo nekontroluje závitové tyče (v případě srubů).

provádí;

- za takové vady, které jsou způsobeny chybami při montáži nebo úpravami stavebnice provedenými kupujícím (např. doplňky nebo změny stavebnice).

konverze);

- v případě nesprávného použití výrobku SKAN HOLZ(zejména výrobek SKAN HOLZ je určen pouze pro soukromé použití).

zamýšlené použití);

- Poškození způsobené vadami použitého podkladu, např. nahromaděním vlhkosti ve dřevě v důsledku nevhodného základu;

- Poškození v důsledku závad v nevhodném založení nebo ukotvení;

- Škody způsobené zatížením sněhem, pokud kupující použije soupravu, která nesplňuje únosnost sněhu předepsanou pro místo stavby;

- běžné opotřebení;

- Závady způsobené vyšší mocí (např. úder blesku, krupobití, vichřice o síle větru 7, nedostatečná, nadměrná

zatížení sněhem, laviny na střeše), mechanické nárazy, vlhkost budovy nebo odpovídající okolnosti.

2.3 Zákonná práva z odpovědnosti za výrobek a ze záruky zůstávají touto zárukou nedotčena a existují nezávisle na nárocích ze záruky.

3.

Nároky ze záruky je třeba uplatnit písemně (stačí e-mailem nebo faxem) na adrese SKAN HOLZ a přiložit kopii dokladu o koupi s datem nákupu a seznam položek přiložených k soupravě, a to neprodleně (nejpozději do 7 dnů) po vzniku závady. Reklamace se zasílají na adresu:

© SKAN HOLZ Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf - www.skanholz.com - Email: info@skanholz.com


Stav 01/14