Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné podmínky

 

1. obecné, platnost

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky (dále jen "kupující"). VOP platí pouze v případě, že kupující je podnikatelem (§ 14 občanského zákoníku), právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva.

(2) VOP se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitého zboží (dále také jen "zboží"), a to bez ohledu na to, zda zboží sami vyrábíme nebo nakupujeme od dodavatelů (§§ 433, 651 BGB). VOP v příslušném znění platí jako rámcová smlouva i pro budoucí smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitého zboží se stejným kupujícím, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat.

(3) Platí výhradně naše Všeobecné obchodní podmínky. Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém jsme s jejich platností výslovně souhlasili. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, např. i tehdy, pokud dodávku kupujícímu realizujeme bez výhrady při znalosti VOP kupujícího. Individuální dohody uzavřené s kupujícím v jednotlivých případech mají v každém případě přednost před těmito VOP. Pro obsah takových dohod je směrodatná písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení.

(4) Právně relevantní prohlášení a oznámení, která nám má kupující učinit po uzavření smlouvy (např. stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny), musí být učiněna písemně, aby byla účinná.

(5) Odkazy na použitelnost zákonných ustanovení mají pouze objasňující význam. I bez takového upřesnění se tedy zákonná ustanovení použijí, pokud nejsou v těchto VOP přímo změněna nebo výslovně vyloučena.

 

2 Uzavření smlouvy, nabídky, montáž

(1) Naše nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. To platí i v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, odkazy na normy DIN), jiné popisy výrobků nebo dokumenty - i v elektronické podobě - ke kterým si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Objednání zboží kupujícím se považuje za závaznou nabídku smlouvy. Není-li v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni tuto smluvní nabídku přijmout do čtyř týdnů od jejího obdržení námi. Přijetí může být deklarováno buď písemně (např. potvrzením objednávky), nebo doručením zboží kupujícímu.

(2) Pokud si kupující přeje montáž, budeme jednat výhradně jako zprostředkovatel.

 

3. dodací lhůta a zpoždění dodávky

(1) Dodací lhůta bude dohodnuta individuálně nebo námi stanovena při přijetí objednávky.

(2) Pokud nebudeme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neodpovídáme (nedostupnost služby), budeme o tom kupujícího neprodleně informovat a zároveň mu sdělíme předpokládaný nový termín dodání. Pokud služba nebude dostupná ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; kupujícímu neprodleně vrátíme již zaplacené plnění. Za případ nedostupnosti služby v tomto smyslu se považuje zejména nedodání včas ze strany našeho dodavatele, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací obchod. Naše zákonná práva na odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy, jakož i zákonná ustanovení o plnění smlouvy v případě vyloučení povinnosti plnit zůstávají nedotčena. Práva kupujícího na odstoupení od smlouvy a výpověď podle článku 8 těchto VOP zůstávají rovněž nedotčena.

(3) Vznik našeho prodlení s dodávkou se určuje v souladu se zákonnými ustanoveními. V každém případě je však nutná upomínka ze strany kupujícího. Pokud jsme v prodlení s dodáním, může kupující požadovat paušální náhradu škody způsobené prodlením. Paušální náhrada činí 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky) za každý ukončený kalendářní týden prodlení, celkem však nejvýše 5 % z hodnoty dodávky opožděně dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo prokázat, že kupujícímu nevznikla vůbec žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální částka.

 

4 Dodání, přechod rizika, převzetí, neprovedení převzetí

(1) Dodávka se uskutečňuje ze skladu, který je zároveň místem plnění. Na žádost a náklady kupujícího bude zboží odesláno na jiné místo určení (prodej dodáním do jiného místa, než je místo plnění). Není-li dohodnuto jinak, jsme oprávněni určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, přepravní trasu, obal) sami. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží přechází na kupujícího nejpozději při předání zboží. V případě prodeje dodáním do jiného místa, než je místo plnění, však nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení zboží, jakož i nebezpečí z prodlení přechází na kupujícího okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Pokud bylo dohodnuto převzetí, je toto rozhodující pro přechod rizika. Ve všech ostatních ohledech se zákonná ustanovení zákona o smlouvách o dílo a smlouvách o poskytování služeb použijí přiměřeně i na dohodnuté převzetí. Předání nebo převzetí se považuje za rovnocenné, pokud je kupující v prodlení s převzetím.

(2) Pokud je kupující v prodlení s převzetím, nespolupracuje nebo se naše dodávka opozdí z jiných důvodů, za které je odpovědný kupující, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). Za tímto účelem účtujeme paušální náhradu za každý kalendářní den ve výši 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky), nejvýše však celkem 5 % z hodnoty dodávky opožděného zboží, počínaje termínem dodání nebo - pokud termín dodání není stanoven - oznámením, že zboží je připraveno k expedici.

Prokázání vyšších škod a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny; paušální částka se však započítává proti dalším peněžitým nárokům. Kupující je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo jen podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

 

5. ceny a platební podmínky

(1) Není-li dohodnuto jinak, platí naše ceny platné v době uzavření smlouvy, bez DPH.

(2) Veškerá cla, poplatky, daně a jiné veřejné poplatky hradí kupující. Přepravní obaly a všechny ostatní obaly v souladu s vyhláškou o obalech nepřebíráme zpět; stávají se majetkem kupujícího.

(3) Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná ihned po uzavření smlouvy jako záloha. Pokud byla sjednána záloha nebo záloha, dodací lhůta začíná běžet až po připsání peněz na náš účet.

(4) Je-li sjednána lhůta splatnosti, úročí se kupní cena po dobu prodlení sazbou o osm procentních bodů vyšší, než je základní úroková sazba. Vyhrazujeme si právo vymáhat další škody způsobené prodlením. Náš nárok na obchodní úrok z prodlení (§ 353 obchodního zákoníku) zůstává nedotčen. Kupující má právo na započtení nebo zadržení pouze v rozsahu, v jakém je jeho pohledávka právoplatně zjištěna nebo je nesporná. V případě vad dodávky zůstává § 7 odst. 4 nedotčen.

 

6. výhrada vlastnictví

(1) Vlastnické právo k prodanému zboží si ponecháváme až do úplného zaplacení všech našich současných i budoucích pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu (zajištěné pohledávky).

(2) Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako zajištění před úplným zaplacením zajištěných pohledávek. Kupující nás musí neprodleně písemně informovat, pokud a v jakém rozsahu třetí osoby zabaví zboží, které nám patří. Výhrada vlastnického práva zůstává v platnosti i v případě, že jsou jednotlivé naše pohledávky zahrnuty do běžného účtu a zůstatek je sražen a uznán.

(3) V případě jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, zejména v případě nezaplacení dlužné kupní ceny, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví a odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nezaplatí dlužnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme kupujícímu předtím bezúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud je stanovení takové lhůty podle zákonných ustanovení prominutelné.

(4) Kupující pro nás bezplatně uskladní vyhrazené zboží a pojistí je proti obvyklým rizikům v obvyklém rozsahu. Kupující na nás tímto postupuje své nároky na náhradu škody, na kterou má nárok ze škod výše uvedeného druhu vůči pojišťovnám nebo osobám povinným k náhradě škody ve výši fakturované hodnoty, které tímto přijímáme.

(5) Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodat a/nebo zpracovat v rámci běžného obchodního styku, avšak pouze v souladu s následujícími ustanoveními:

(a) Výhrada vlastnictví se vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, mícháním nebo kombinováním našeho zboží v plné hodnotě, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smísení nebo kombinace se zbožím třetích osob zůstane jejich vlastnické právo zachováno, nabýváme spoluvlastnické právo v poměru fakturovaných hodnot zpracovaného, smíšeného nebo kombinovaného zboží. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.

(b) Kupující na nás tímto postupuje pohledávky vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje zboží nebo výrobku vcelku nebo ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného odstavce. My toto postoupení přijímáme. Povinnosti kupujícího uvedené v odstavci 2 se vztahují i na postoupené pohledávky.

(c) Kupující je oprávněn vymáhat pohledávku vedle nás. Zavazujeme se, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud kupující plní své platební povinnosti vůči nám, není v prodlení s platbou, nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistuje jiný nedostatek v jeho platební schopnosti. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí osoby) o postoupení.

(d) Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje naše pohledávky o více než 20 %, uvolníme na žádost kupujícího cenné papíry podle našeho výběru.

 

7. nároky z vad kupujícího

(1) Na práva kupujícího v případě věcných a právních vad se vztahují zákonná ustanovení, není-li dále stanoveno jinak. Ve všech případech zůstávají zvláštní zákonná ustanovení nedotčena v případě konečného dodání zboží spotřebiteli (regres dodavatele podle §§ 478, 479 BGB).

(2) Nároky kupujícího z vad předpokládají, že splnil své zákonné povinnosti týkající se prohlídky a oznámení vad (§§ 377, 381 obchodního zákoníku). Pokud se vada projeví při prohlídce nebo později, musí nám to neprodleně písemně oznámit. Oznámení se považuje za bezodkladné, pokud je učiněno do dvou týdnů, přičemž pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání oznámení. Bez ohledu na tuto povinnost kontroly a oznámení vad je kupující povinen nám písemně oznámit zjevné vady (včetně nesprávných a krátkých dodávek) do dvou týdnů od dodání, přičemž pro dodržení lhůty postačí i včasné odeslání oznámení. Pokud kupující zboží řádně neprohlédne a/nebo neoznámí vady, je naše odpovědnost za neoznámenou vadu vyloučena.

(3) Má-li dodaná věc vady, může kupující podle našeho uvážení požadovat nejprve odstranění vady (dodatečné zlepšení) nebo dodání věci bez vad (náhradní dodávka) jako dodatečné plnění.

(4) Jsme oprávněni podmínit následné dlužné plnění tím, že kupující zaplatí dlužnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v souvislosti s vadou.

(5) Kupující nám poskytne čas a příležitost potřebnou k dodatečnému plnění, zejména k předání reklamovaného zboží za účelem kontroly. V případě náhradní dodávky nám kupující vrátí vadné zboží v souladu se zákonnými ustanoveními. Náklady nezbytné pro účely kontroly a následného plnění neseme my, pokud se vada skutečně vyskytne. Pokud se však požadavek kupujícího na odstranění vady ukáže jako neoprávněný, můžeme po kupujícím požadovat náhradu vzniklých nákladů.

(6) Pokud se dodatečné plnění nepodařilo nebo přiměřená lhůta, kterou kupující stanovil pro dodatečné plnění, uplynula neúspěšně nebo je podle zákonných ustanovení prominutelná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. V případě nepodstatné vady však právo na odstoupení od smlouvy nevzniká.

(7) Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu marných výdajů existují pouze v souladu s článkem 8 a jinak jsou vyloučeny.

 

8. další odpovědnost

(1) Pokud z těchto VOP včetně následujících ustanovení nevyplývá opak, neseme v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností odpovědnost podle příslušných zákonných ustanovení.

(2) V případě úmyslu a hrubé nedbalosti odpovídáme za škodu bez ohledu na právní důvody. V případě prosté nedbalosti jsme odpovědní pouze za

a) za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví,

b) za škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž splnění se smluvní partner pravidelně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, obvykle vznikající škody. Omezení odpovědnosti vyplývající z tohoto ustanovení neplatí, pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo převzali záruku za jakost zboží. Totéž platí pro nároky kupujícího podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

 

9. promlčecí lhůta

Bez ohledu na § 438 odst. 1 č. 3 BGB je obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných vad a právních vad jeden rok od dodání. Zvláštní zákonná ustanovení pro věcné nároky při předání zboží třetí osobou (§ 438 odst. 1 č. 1 BGB), v případě podvodného úmyslu prodávajícího (§ 438 odst. 3 BGB) a pro nároky v rámci dodavatelského regresu v případě konečného dodání spotřebiteli (§ 479 BGB) zůstávají nedotčena. Výše uvedené promlčecí lhůty zákona o prodeji se vztahují i na smluvní a mimosmluvní nároky kupujícího na náhradu škody z vady zboží, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (§§ 195, 199 BGB) vedlo v jednotlivých případech ke zkrácení promlčecí lhůty. Promlčecí lhůty podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají v každém případě nedotčeny. V ostatních případech se zákonné promlčecí lhůty vztahují výhradně na nároky kupujícího na náhradu škody podle bodu 8.

 

10 Volba práva a soudní příslušnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi námi a kupujícím se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Předpoklady a účinky výhrady vlastnictví podle článku 6 se však řídí právem příslušného místa, kde se věc nachází, pokud je volba práva učiněná ve prospěch německého práva nepřípustná nebo neúčinná. Výlučnou - i mezinárodní - soudní příslušností pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, je Hamburk. Jsme však oprávněni podat žalobu také v místě obecné soudní příslušnosti kupujícího.

 

 

 

Bendestorf, od ledna 2010